BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE I OBRÓT PRODUKTAMI CHEMICZNYMI

AUDYT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI CHEMICZNYMI

 • ocena obowiązków firmy w zakresie REACH
 • przeprowadzenie  analizy i opracowanie listy substancji podlegających  szczególnym wymaganiom bądź ograniczeniom 
 • w obrocie ( załącznik XIV, XVII, substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO), fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy), prekursory narkotyków, PIC, produkty podwójnego zastosowania)
 • realizacja  zaleceń pokontrolnych

REACH

 • doradztwo w zakresie REACH – w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy
 • wypełnienie obowiązków spoczywających na producencie, importerze bądź użytkowniku produktów chemicznych
 • pomoc we wdrożeniu wymagań opisanych w scenariuszach narażenia, warunkach autoryzacji 
 • przygotowanie procedur i szkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę klientów oraz kontakt z dostawcami
 • reprezentowanie podczas kontroli instytucji państwowych
 • przygotowanie odpowiedzi, oświadczeń dla klientów, dostawców, organów kontrolnych 

CLP, OZNAKOWANIE PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

 • doradztwo w zakresie wypełnienia obowiązków
 • klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP
 • opracowanie etykiet substancji i mieszanin chemicznych (z uwzględnieniem wymagań odnoszących się do aerozoli, detergentów, produktów kosmetycznych)
 • weryfikacja etykiet już istniejących pod kątem ich zgodności z przepisami
 • notyfikacja w bazie C&L

PIC

 • doradztwo w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia 649/2012
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji ( zgłoszenie importu spoza obszaru WE)

MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH

 • audyt magazynowy (weryfikacja poprawności oznakowania produktów chemicznych, ocena warunków magazynowania produktów chemicznych pod kątem przepisów bhp, ocena zgodności warunków magazynowania z dokumentacją ochrony przeciwpożarowej )
 • opracowanie instrukcji określającej zasady składowania substancji oraz segregacji substancji wzajemnie reagujących
 • opracowanie procedury postępowania na wypadek wycieku
 • szkolenie pracowników (zasady składowania, zasady stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej)

KARTY CHARAKTERYSTYKI

 • tworzenie kart charakterystyki substancji stwarzających zagrożenie,
 • opracowanie kart charakterystyki mieszanin w oparciu o ich skład, właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne 
 • oraz ekotoksykologiczne oraz na podstawie oryginalnych kart charakterystyki,
 • aktualizacja kart charakterystyki,
 • sprawdzanie klasyfikacji oraz poprawności zapisów w posiadanych przez Państwa kartach charakterystyki,

ELDIOM

 • przedkładanie informacji o mieszaninie stwarzającej zagrożenie do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych (system ELDIOM)

INSTRUKCJE STANOWISKOWE

 • opracowanie instrukcji stanowiskowych dla prac z użyciem środków chemicznych, z uwzględnieniem zagrożeń jakie stwarzają produkty dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych

OCENA NARAŻENIA – SUBSTANCJE CHEMICZNE

 • sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka narażenia inhalacyjnego, termalnego, zagrożenia pożarem i wybuchem w oparciu o metody ilościowe i jakościowe
 • propozycja działań prewencyjnych

SZKOLENIA 

 • program szkolenia dostosowany do potrzeb klienta