Zgłoszenia – ELDIOM, PCN – UFI

Przedkładanie informacji o mieszaninie stwarzającej zagrożenie Prezesowi Biura  do spraw Substancji Chemicznych  za pośrednictwem systemu ELDIOM.

Obowiązek ten dotyczy osoby fizycznej lub prawnej, która wytwarza mieszaninę stwarzającą zagrożenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadza ją do obrotu lub sprowadza ją zza granicy także na własny użytek.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw 

Zgłaszania informacji o mieszaninach zgodnie z wytycznymi  załącznika VIII do Rozporządzenia CLP poprzez portal PCN  [Poison Centre Notification]

Obowiązek ten dotyczy Importerów oraz Dalszych użytkowników mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie

Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający mieszaniny do obrotu muszą przestrzegać przepisów niniejszego załącznika odpowiednio od dnia:

  • 1 stycznia 2021 r. dla mieszanin  mających zastosowanie konsumenckie i profesjonalne
  • 1 stycznia 2024 r. dla mieszanin mających zastosowanie przemysłowe

Podstawa prawna 

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r.