REACH

Audyt przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań rozporządzenia REACH,

Doradztwo w zakresie REACH – w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy,

Wypełnienie obowiązków spoczywających na producencie, importerze bądź użytkowniku produktów chemicznych,

Pomoc we wdrożeniu wymagań opisanych w scenariuszach narażenia, warunkach zezwolenia,

Przygotowanie procedur i szkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę klientów oraz za kontakt  z dostawcami,

Reprezentowanie podczas kontroli instytucji państwowych,

Przygotowanie odpowiedzi, oświadczeń dla klientów, dostawców, organów kontrolnych.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie WE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)