Oznakowanie produktów chemicznych

Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP,

Opracowanie etykiet substancji i mieszanin chemicznych, z uwzględnieniem wymagań odnoszących się do aerozoli, detergentów, produktów kosmetycznych, farb i lakierów – LZO,

Weryfikacja etykiet już istniejących pod kątem ich zgodności z przepisami.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  z późniejszymi zmianami