Ocena narażenia na substancje i mieszaniny chemiczne

Ocena ryzyka zawodowego, szacowanie ryzyka (narażenie inhalacyjne, dermalne w oparciu o metody ilościowe i jakościowe),

Przedstawienie propozycji działań prewencyjnych,

Opracowanie wymaganych rejestrów,

Przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami BHP w odniesieniu do produktów chemicznych

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy