Magazynowanie substancji, mieszanin, odpadów niebezpiecznych

Audyt magazynowy (weryfikacja poprawności oznakowania produktów chemicznych, ocena warunków magazynowania produktów chemicznych pod kątem przepisów bhp, ocena zgodności warunków magazynowania z dokumentacją ochrony przeciwpożarowej).

Opracowanie instrukcji określającej zasady składowania substancji oraz segregacji substancji wzajemnie niezgodnych

Oznakowanie magazynu zgodnie z przepisami

Opracowanie procedury postępowania na wypadek wycieku

Szkolenie pracowników (zasady składowania, zasady stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, postępowanie na wypadek wycieku)

Podstawa prawna

  • Dz.U.2003.169.1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Dz.U. 2020 poz. 2289 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  • Dz.U. 2015 poz. 1368 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących  do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
  • Dz.U.2010.109.719 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  • Dz.U.95.37.181 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.
  • Dz.U. 2012 poz. 890 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  • Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu