Karty charakterystyki

Tworzenie kart charakterystyki substancji stwarzających zagrożenie,

Opracowanie kart charakterystyki mieszanin w oparciu o ich skład, właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne oraz ekotoksykologiczne oraz na podstawie oryginalnych kart charakterystyki,

Aktualizacja kart charakterystyki,

Weryfikacja  kart charakterystyki dostawców

Podstawa prawa

  • Rozporządzenia WE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)