CLP

Audyt przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań rozporządzenia CLP,

Doradztwo w zakresie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,

Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), za pośrednictwem portalu REACH-IT.

Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania (Notyfikacja)  dotyczy producentów oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu substancje w postaci własnej lub jako składniki mieszanin. (art. 40 Rozp. CLP). Obowiązek ten  nie zależy od ilości produkowanej czy importowanej substancji 

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  z późniejszymi zmianami