Audyt zgodności z przepisami chemicznymi

Ustalenie roli podmiotu w łańcuchu dostaw oraz określenie obowiązków wynikających z przepisów REACH, CLP, przepisów prawa krajowego,

Opracowanie listy produktów  importowanych, dystrybuowanych oraz chemikaliów stosowanych w organizacji wraz z ustaleniem obowiązków,

Przeprowadzenie analizy produktów pod katem obecności substancji podlegających szczególnym wymaganiom, ograniczeniom w obrocie bądź zgłoszeniu,

Ocena posiadanej dokumentacji, ocena oznakowania i warunków magazynowania produktów chemicznych,

Obliczenia sprawdzające klasyfikacje zakładu ze względu na ryzyko awarii przemysłowej (SEVESO),

Wskazanie niezgodności i realizacja działań pokontrolnych.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie WE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  z późniejszymi zmianami
  • Dz.U. 2020 poz. 2289 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  • Dz.U. 2015 poz. 1368 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących  do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
  • Dz.U. 2016 poz. 138 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej