Bezpieczeństwo chemiczne

Jesteś producentem, importerem substancji chemicznych lub wyrobów?
Przechowujesz chemikalia lub produkty końcowe i prowadzisz ich dystrybucję?
Klienci oczekują od Ciebie deklaracji zgodności z rozporządzeniem REACH?

Stosujesz w swojej działalności substancje chemiczne?

Niezależnie od roli, jaką Twoje przedsiębiorstwo pełni w łańcuchu dostaw, przepisy prawa wspólnotowego oraz krajowego nakładają szereg wymagań, które należy spełnić przed rozpoczęciem sprzedaży lub stosowania produktów chemicznych

Podstawowe zasady dotyczące wprowadzania chemikaliów do obrotu w UE określono w rozporządzeniach:

 • REACH – Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów

Celem rozporządzenia (UE) nr 1907/2006 (REACH) jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, a także swobodnego obrotu substancji w ich postaci własnej, jako składników preparatów (mieszanin) lub w wyrobach na rynku wewnętrznym. REACH to zintegrowany system rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów stosowanych na terenie UE. Rozporządzenie to nakłada szereg obowiązków na podmioty w łańcuchu dostaw zaczynając od producenta a kończąc na użytkowniku.

 • CLP – Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Rozporządzenie (UE) nr 1272/2008  (CLP) stanowi podstawę klasyfikacji, a także określa wymagania względem oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

 • BPR – rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych

Celem rozporządzenia (UE) nr 528/2012 (BPR) jest uregulowanie zasad udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Produkty biobójcze są używane w celu ochrony ludzi, zwierząt, materiałów lub wyrobów przed szkodliwymi organizmami, takimi jak szkodniki lub bakterie, dzięki wykorzystaniu działania substancji czynnych wchodzących w skład takiego produktu.

 • PIC – Zgoda po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu chemikaliami stwarzającymi zagrożenie i pestycydami

Rozporządzenie (UE) nr 649/2012 (PIC) w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu reguluje import i eksport określonych niebezpiecznych chemikaliów. Nakłada szereg dodatkowych obowiązków na przedsiębiorstwa,
które chciałyby dokonać eksportu tych chemikaliów do państw nienależących do UE.

Nie jest to jednak wszystko z czym zmierzyć się musi podmiot wprowadzający oraz stosujący produkty chemiczne. Istnieją także akty prawne regulujące konkretne grupy produktów np. kosmetyki, detergenty. Wiele szczegółowych zasad dotyczących zarządzania substancjami niebezpiecznymi w kontekście bezpieczeństwa zawartych jest
również w przepisach krajowych.

Mnogość i zawiłość przepisów oraz ich częste zmiany prowadzą do nieświadomych błędów firm, a często również do poważnych konsekwencji prawnych jak i finansowych.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • w sprecyzowaniu Twojej roli w łańcuchu dostaw
 • w określeniu obowiązków związanych z poszczególnymi substancjami
 • w wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego oraz krajowego
 • we wdrożeniu praktycznych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo Twoich pracowników

Bezpieczeństwo chemiczne to atut przedsiębiorstwa!!!

Audyt zgodności z przepisami chemicznymi

 • Ustalenie roli podmiotu w łańcuchu dostaw oraz określenie obowiązków wynikających z przepisów REACH, CLP, przepisów prawa krajowego
 • Opracowanie listy produktów importowanych, dystrybuowanych oraz chemikaliów stosowanych w organizacji wraz z ustaleniem obowiązków
 • Przeprowadzenie analizy produktów pod katem obecności substancji podlegających szczególnym wymaganiom, ograniczeniom w obrocie bądź zgłoszeniu
 • Ocena posiadanej dokumentacji, ocena oznakowania i warunków magazynowania produktów chemicznych
 • Obliczenia sprawdzające klasyfikacje zakładu ze względu na ryzyko awarii przemysłowej (SEVESO)
 • Wskazanie niezgodności i realizacja działań pokontrolnych

REACH

 • Audyt przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań rozporządzenia REACH
 • Doradztwo w zakresie REACH – w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy
 • Wypełnienie obowiązków spoczywających na producencie, importerze bądź użytkowniku produktów chemicznych
 • Pomoc we wdrożeniu wymagań opisanych w scenariuszach narażenia, warunkach zezwolenia
 • Przygotowanie procedur i szkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę klientów oraz za kontakt z dostawcami
 • Reprezentowanie podczas kontroli instytucji państwowych
 • Przygotowanie odpowiedzi, oświadczeń dla klientów, dostawców, organów kontrolnych

CLP

 • Audyt przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań rozporządzenia CLP
 • Doradztwo w zakresie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
 • Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), za pośrednictwem portalu REACH-IT.

Oznakowanie produktów chemicznych

 • Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP
 • Opracowanie etykiet substancji i mieszanin chemicznych, z uwzględnieniem wymagań odnoszących się do aerozoli, detergentów, produktów kosmetycznych, farb i lakierów
 • Weryfikacja etykiet już istniejących pod kątem ich zgodności z przepisami

PIC

 • Audyt przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań rozporządzenia PIC
 • Doradztwo w zakresie PIC
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji eksportowej i importowej

Zgłoszenia – ELDIOM, PCN – UFI

 • Przedkładanie informacji o mieszaninie stwarzającej zagrożenie Prezesowi Biura  do spraw Substancji Chemicznych za pośrednictwem systemu ELDIOM
 • Zgłaszania informacji o mieszaninach zgodnie z wytycznymi załącznika VIII do Rozporządzenia CLP poprzez portal PCN [Poison Centre Notification]

Zgłoszenie wyrobów – SCIP

 • Zgłoszenie wyrobów zawierających substancje SVHC w stężeniu powyżej 0,1% do bazy danych SCIP

Magazynowanie substancji, mieszanin, odpadów
niebezpiecznych

 • Audyt magazynowy: weryfikacja poprawności oznakowania produktów chemicznych, ocena warunków magazynowania produktów chemicznych pod kątem przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie instrukcji określającej zasady składowania substancji oraz segregacji substancji wzajemnie niezgodnych
 • Oznakowanie magazynu zgodnie z przepisami
 • Opracowanie procedury postępowania na wypadek wycieku
 • Szkolenie pracowników: zasady składowania, zasady stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, postępowanie na wypadek wycieku

Karty charakterystyki

 • Tworzenie kart charakterystyki substancji stwarzających zagrożenie,
 • Opracowanie kart charakterystyki mieszanin w oparciu o ich skład, właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne oraz ekotoksykologiczne oraz na podstawie oryginalnych kart charakterystyki,
 • Aktualizacja kart charakterystyki,
 • Weryfikacja kart charakterystyki dostawców

Instrukcje stanowiskowe

 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych dla prac z użyciem środków chemicznych, z uwzględnieniem zagrożeń jakie stwarzają produkty dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych

Ocena narażenia na substancje i mieszaniny chemiczne

 • Ocena ryzyka zawodowego, szacowanie ryzyka (narażenie inhalacyjne, dermalne w oparciu o metody ilościowe i jakościowe)
 • Przedstawienie propozycji działań prewencyjnych
 • Przygotowanie wymaganych rejestrów i zgłoszeń

Szkolenia

 • Szkolenia ogólne z zakresu REACH, CLP
 • Szkolenia w oparciu o program dostosowany do potrzeb klienta