Bezpieczeństwo chemiczne

Jesteś producentem,  importerem substancji chemicznych lub wyrobów?

Jesteś dystrybutorem produktów chemicznych?

Klienci oczekują od Ciebie deklaracji zgodności z rozporządzeniem REACH? Stosujesz w swojej działalności substancje chemiczne?

Niezależnie od roli, jaką Twoje przedsiębiorstwo pełni w łańcuchu dostaw, przepisy prawa wspólnotowego oraz krajowe nakładają szereg wymagań, które muszą zostać spełnione. Substancje chemiczne stanowią ogromne zagrożenie dlatego też podlegają szczególnemu nadzorowi.

  • Celem rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, a także swobodnego obrotu substancji w ich postaci własnej, jako składników preparatów (mieszanin) lub w wyrobach na rynku wewnętrznym. REACH to zintegrowany system rejestracji, oceny  i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów stosowanych na terenie UE. Rozporządzenie to nakłada szereg obowiązków
  • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008  – CLP stanowi podstawę klasyfikacji a także określa wymagania względem oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Akty te stanowią najobszerniejszą cześć unijnego prawa dotyczącego obrotu i stosowania produktów chemicznych.

Nie jest to jednak wszystko z czym zmierzyć się musi podmiot zajmujący się obrotem lub stosujący produkty chemiczne. Dostosowanie krajowych ustaw i rozporządzeń do w/w przepisów spowodowało powstanie wielu nowych wymagań, którym również należy sprostać.

A może wyłącznie eksportujesz  produkty chemiczne?

W tym przypadku konieczne jest sprawdzenie czy dla substancji chemicznej  zastosowanie mają  przepisy w sprawie kontroli eksportu i notyfikacji eksportu m.in.

  • Rozporządzenie UE w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania nr 2017/2268
  • Rozporządzenie (WE) dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów nr 649/2012

Konfekcjonujesz, magazynujesz lub stosujesz produkty chemiczne?

Chciałbyś wypełnić wszystkie obowiązki ciążące na Tobie jako pracodawcy a jednocześnie realnie zwiększyć bezpieczeństwo Twoich pracowników, którzy  na co dzień są narażeni na działanie produktów chemicznych ?

Chętnie przeprowadzę audyt i pomogę Ci odpowiedzieć na pytanie czy jesteś zgodny z przepisami prawa krajowego. Pomogę również zwiększyć poziom świadomości pracowników i realnie poprawić ich bezpieczeństwo.